W piąt­ko­wym wyda­niu Fak­tów Jasiel­skich (z 28 kwiet­nia 2017 r.) uka­za­ła się infor­ma­cja o deba­cie spo­łecz­nej, któ­ra odbę­dzie się w naszej biblio­te­ce 17 maja 2017 r. W infor­ma­cji wkradł się nie­wiel­ki, ale waż­ny błąd doty­czą­cy daty debaty.

Przy­po­mi­na­my data deba­ty: 17 maja 2017 r. o godz. 10.

Za błąd przepraszamy

plakat2_1

#RSPL2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.