Z przy­jem­no­ścią mogę poin­for­mo­wać, że Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu otrzy­ma w nie­dłu­gim cza­sie pie­nią­dze w ramach Pro­gra­mu Kra­szew­ski: Kom­pu­te­ry dla biblio­tek 2017”.

Biblio­te­ka w Tar­now­cu już po raz dru­gi bie­rze udział w pro­gra­mie. W ubie­gły roku wypo­sa­ży­li­śmy biblio­te­kę w sprzęt kom­pu­te­ro­wy, w tym nowy ser­wer oraz nowe dru­kar­ki lase­ro­we. W tym roku posta­wi­li­śmy na sprzęt, któ­ry pozwo­li pro­wa­dzić zaję­cia z dzieć­mi i mło­dzie­żą. Pla­nu­je­my zaku­pić table­ty gra­ficz­ne do zajęć pla­stycz­nych oraz zesta­wy kloc­ków do pro­wa­dze­nia zajęć z pro­gra­mo­wa­nia (robo­ty­ki.) Pierw­sze zaję­cia pla­nu­je­my reali­zo­wać już pod­czas tego­rocz­nych wakacji.

#kom­pu­te­ry dla biblio­tek #kraszewski2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.