Na lek­cje biblio­tecz­ną poświę­co­ną owa­dom przy­by­ły we wto­rek, 16.05.2017 roku, do filii w Gli­ni­ku Pol­skim GBP w Tar­now­cu dzie­ci z przed­szko­la przy Nie­pu­blicz­nym Zespo­le Szkół z Gli­ni­ka Polskiego . 

Pod­czas zajęć dzie­ci pozna­wa­ły a następ­nie wymie­nia­ły nazwy pozna­nych owa­dów. W trak­cie zajęć dowie­dzia­ły się któ­re owa­dy są poży­tecz­ne, a któ­re są szko­dli­we dla czło­wie­ka, Dzie­ci pozna­ły rów­nież zna­cze­nie owa­dy dla czło­wie­ka i jaką rolę odgry­wa­ją w naszym ogro­dzie. Bar­dzo waż­nym ele­men­tem zajęć jest pra­ca z książ­ką i gło­śne czy­ta­nie dzie­ciom, dla­te­go z zacie­ka­wie­niem wysłu­cha­ły opo­wia­da­nia Wie­ry Badal­skiej pt: Czte­ry motyl­ki”. Następ­nie odpo­wia­da­ły na pyta­nia doty­czą­ce treści.

Na zakoń­cze­nie zajęć przed­szko­la­ki wyko­na­ły pięk­ne pra­ce plastyczne

M. For­tu­na

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.