Maciej Wit­kie­wicz, stry­jecz­ny wnuk Sta­ni­sła­wa Igna­ce­go Wit­kie­wi­cza był gościem w dwo­rze tar­no­wiec­kim 7 lip­ca 2017 r. Jest gło­wą rodzi­ny Wit­kie­wi­czów i zapra­gnął zoba­czyć miej­sce, gdzie bawił jego stryj w latach trzy­dzie­stych XX w.
Maciej Wit­kie­wicz, bas-bary­ton, jest pro­fe­so­rem Aka­de­mii Muzycz­nej w Byd­gosz­czy i pro­wa­dzi kla­sę śpie­wu. Przez wie­le lat wystę­po­wał na sce­nie oper w Pol­sce i za gra­ni­cą. Miesz­ka na pół­no­cy Pol­ski, a w lip­cu br. pro­wa­dzi zaję­cia dla stu­den­tów śpie­wu w Iwo­ni­czu Zdro­ju. Zwró­cił się z proś­bą za pośred­nic­twem pana Mar­ka Wia­tra, do Wacła­wa Koz­dró­ja, dyrek­to­ra Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu o moż­li­wość zwie­dze­nia dwo­ru w Tar­now­cu. W zor­ga­ni­zo­wa­nie wizy­ty zaan­ga­żo­wał się rów­nież Sta­ni­sław Lawe­ra, któ­ry do 2015 r. peł­nił funk­cję soł­ty­sa. Pry­wat­nie Sta­ni­sław Lawe­ra jest regio­na­li­stą i miło­śni­kiem twór­czo­ści Witkacego.
Śpie­wa­ko­wi ope­ro­we­mu i pro­fe­so­ro­wi Aka­de­mii w Byd­gosz­czy towa­rzy­szył prof. Feliks Wide­ra, Pro­dzie­kan Wydzia­łu Wokal­no-Instru­men­tal­ne­go, Dyrek­tor Insty­tu­tu Wokal­no-Aktor­skie­go oraz od 26 lat pro­fe­sor śpie­wu Aka­de­mii Muzycz­nej im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kato­wi­cach oraz Marek Wiatr, tenor, wła­ści­ciel Szko­ły Wokal­no-Aktor­skiej w Kro­śnie, miesz­ka­ją­cy w Jedliczu.
Goście zwie­dzi­li dwór i wysłu­cha­li opo­wie­ści o poby­cie wybit­ne­go mala­rza i dra­ma­tur­ga w Tar­now­cu. Maciej Wit­kie­wicz ura­czył zwie­dza­ją­cych wspo­mnie­nia­mi o stry­jecz­nym dziad­ku oraz rodzi­nie. Dzię­ko­wał za kul­ty­wo­wa­nie pamię­ci mala­rza i jego poby­tu w Tar­now­cu. Dyrek­tor biblio­te­ki wrę­czył gościo­wi książ­ki zwią­za­ne z Tarnowcem.
Następ­nie goście uda­li się do sank­tu­arium NMP w Tarnowcu.
Dzię­ku­je­my panu Macie­jo­wi Paw­lu­sio­wi za moż­li­wość zwie­dze­nia dworu.

#Maciej Wit­kie­wicz, #Tar­no­wiec, #Dwór Tarnowiec,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.