Z przy­jem­no­ścią może­my poin­for­mo­wać, że w akcji orga­ni­zo­wa­nej przez Kin­der mlecz­na kanap­ka” Wspól­nie czy­ta­my – książ­ki zdo­by­wa­my” zna­leź­li­śmy się w gro­nie lau­re­atów nagród II stop­nia. Ozna­cza to, że Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu otrzy­ma od orga­ni­za­to­rów akcji 50 książek.

Akcja pole­ga­ła na codzien­nym gło­so­wa­niu na biblio­te­kę w Tar­now­cu w dniach od 2 do 31 paź­dzier­ni­ka 2017 r. na stro­nie orga­ni­za­to­rów. Zare­je­stro­wa­li­śmy naszą pla­ców­kę w sys­te­mie i umie­ści­li­śmy infor­ma­cję na stro­nie biblio­tecz­nej i w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Od począt­ku akcji gło­so­wa­nie prze­bie­ga­ło bar­dzo dyna­micz­nie. Codzien­nie widać było, że wie­le osób: czy­tel­ni­ków i sym­pa­ty­ków naszej biblio­te­ki było zaan­ga­żo­wa­nych w akcję.

Cie­szy­my się z osią­gnię­cia 28 miej­sca w kra­ju i dru­gie­go miej­sca w woje­wódz­twie. Wpraw­dzie liczy­li­śmy na wię­cej, ale nie mogli­śmy kon­ku­ro­wać z więk­szy­mi biblio­te­ka­mi. Gra­tu­lu­jąc biblio­te­ce w Strzy­żo­wie, któ­ra zaję­ła 2 miej­sce w kra­ju, a pierw­sze w woje­wódz­twie, musi­my poku­sić się o małe porównanie.

Strzy­żów Tar­no­wiec
Licz­ba placówek 8 3
Licz­ba miesz­kań­ców (w przybliżeniu) 21 tys. 9 tys.
Licz­ba czy­tel­ni­ków (w przybliżeniu) 3300 1100
Odda­nych głosów 67148 29063
Gło­sów odda­nych dzien­nie (śred­nio) 2315 1002

Z porów­na­nia wyni­ka, że im więk­sza gmi­na tym wię­cej osób gło­so­wa­ło i biblio­te­ka mogła otrzy­mać wię­cej ksią­żek w akcji. Jest to spo­wo­do­wa­ne regu­la­mi­nem. Uzna­je­my go i dla­te­go jeste­śmy zachwy­ce­ni miej­scem i zain­te­re­so­wa­niem, a przede wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­niem miesz­kań­ców Gmi­ny Tar­no­wiec w spra­wy kul­tu­ry. Dzię­ku­je­my Wam wszyst­kim. Wie­my, że śle­dzi­li­ście postę­py tar­no­wiec­kiej biblio­te­ki na bie­żą­co i cie­szy­li­ście się razem z nami.

Książ­ki, któ­re otrzy­ma­my, będą prze­zna­czo­ne dla czy­tel­ni­ków, wzbo­ga­cą nasze skrom­ne zbio­ry. Otrzy­ma­ją spe­cjal­ne ozna­ko­wa­nie, by świad­czy­ły o Waszej przy­chyl­no­ści dla spra­wy biblio­te­ki w dobie rze­ko­me­go spad­ku czy­tel­nic­twa w Polsce.

To Wasze książ­ki. Przy­chodź­cie, poży­czaj­cie i czytajcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.