Od sta­ro­żyt­no­ści książ­ki były uwa­ża­ne za lekar­stwo dla duszy” (napis nad wej­ściem do biblio­te­ki w Alek­san­drii). Współ­cze­śnie książ­ki sta­ły się rów­nież czę­ścią tera­pii w róż­nych cho­ro­bach psy­chicz­nych i fizycz­nych. Odpo­wied­nie dobra­na lek­tu­ra poma­ga w prze­bie­gu zdro­wie­nia i poka­zu­je nadzie­ję na nowe perspektywy.

War­to zda­wać sobie spra­wę z rodza­jów pomo­cy, jakie przy­no­si czło­wie­ko­wi czy­ta­nie. U jed­ne­go cho­dzić może o iden­ty­fi­ko­wa­nie się z boha­te­rem, prze­ży­wa­ją­cym podob­ne trud­no­ści, u inne­go zaś o wywo­ła­nie w sobie nega­tyw­nych emo­cji, pro­wa­dzą­cych do oczysz­cze­nia i pozwa­la­ją­cych na odre­ago­wa­nie w lek­tu­rze. Książ­ki mogą ponad­to sprzy­jać pro­ce­so­wi pozna­wa­nia same­go sie­bie, zachę­cać do dia­lo­gu ze swo­imi prze­ko­na­nia­mi na temat ludzi i świa­ta. Czy­tel­nik w kon­tak­cie z fabu­łą ma szan­sę tak­że na rekom­pen­so­wa­nie wła­snych bra­ków i nie­ja­ko za spra­wą boha­te­rów, doświad­cza­nia tych samych uczuć. Ostat­nie bada­nia dowo­dzą bowiem, że czy­ta­nie uak­tyw­nia odpo­wied­nie par­tie mózgu odpo­wie­dzial­ne za dozna­wa­nie real­nych wrażeń.

W biblio­te­ce w Tar­now­cu posia­da­my rów­nież książ­ki, któ­re może­my nazwać tera­peu­tycz­ne. Są w śród nich te nauko­we, ale rów­nież prze­zna­czo­ne dla małych czytelników.

Zapra­sza­my do biblio­te­ki po książ­ki tera­peu­tycz­ne z naszych zbio­rów. Poni­żej kil­ka okładek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.