Mło­dzież z Zespo­łu Szkół w Tar­now­cu, czy­tel­ni­cy biblio­te­ki w Tar­now­cu oraz miesz­kań­cy naszej gmi­ny przy­szli dzi­siaj (7 wrze­śnia 2018 r.) na plac przed naszą pla­ców­kę biblio­tecz­ną, by prze­czy­tać lub posłu­chać frag­men­tów powie­ści Ste­fa­na Żerom­skie­go. Spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ło w ramach akcji Naro­do­we Czy­ta­nie”, któ­rej patro­nu­je Pre­zy­dent RP Andrzej Duda wraz z małżonką.

Biblio­te­ka­rze z Tar­now­ca przy­go­to­wa­li dla uczest­ni­ków wie­le atrak­cji. Mło­dzież, któ­ra przy­by­ła na spo­tka­nie, musia­ła odszy­fro­wać życio­rys auto­ra Przed­wio­śnia”. Poszcze­gól­ne ele­men­ty życio­ry­su zako­do­wa­ne zosta­ły koda­mi QR. Uczest­ni­cy kon­kur­su nagro­dze­ni zosta­li zakład­ka­mi, wyko­na­ny­mi przez panią Tere­sę Macek.

Uczest­ni­cy mie­li moż­li­wość zoba­cze­nia zdjęć ręko­pi­su i pier­wo­dru­ku powie­ści z 1925 r.

Frag­men­ty książ­ki czy­ta­li ucznio­wie oraz miesz­kań­cy gmi­ny, m.in. pani Tere­sa Macek.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom, mło­dzie­ży i nauczy­cie­lom za udział oraz za zain­te­re­so­wa­nie akcją Naro­do­we Czytanie”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.