W biblio­te­ce w Tar­now­cu zosta­ła otwar­ta wysta­wa Kalen­da­rium odzy­ski­wa­nia nie­pod­le­gło­ści 19161918.”

Czy­ta­jąc książ­ki, rów­nież te doty­czą­ce histo­rii pol­ski dowia­du­je­my się, że pro­ces kształ­to­wa­nia się nie­pod­le­gło­ści Pol­ski był dłu­gi i żmud­ny. Data 11 listo­pa­da, to tak napraw­dę jest datą umow­ną. Pro­ces ten roz­po­czął się od powsta­nia mario­net­ko­we­go Kró­le­stwa Pol­skie­go w 1916 r., a punk­tem kul­mi­na­cyj­nym był wybuch Powsta­nia Wiel­ko­pol­skie­go w grud­niu 1918 r. Całą histo­rię przed­sta­wia­my na naszej wystawie.

Zapra­sza­my rów­nież do obej­rze­nia zbio­ru ksią­żek, któ­re doty­czą histo­rii tego okre­su, znaj­du­ją­cych się w naszej bibliotece.

Wysta­wa jest czyn­na w godzi­nach otwar­cia biblioteki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.