W śro­dę (29 stycz­nia) przed­szko­la­ki słu­cha­ły bajek o warzy­wach. Opo­wia­da­ły, że warzy­wa są bar­dzo zdro­we. Zwra­ca­ły rów­nież uwa­gę na to, że cukier szko­dzi zdro­wiu i zębom, a woda nie. W kon­kur­sie na zna­jo­mość warzyw wygra­ły wszyst­kie, cho­ciaż nie zna­li rze­py, a kala­re­pę roz­po­zna­ła jedy­nie jed­na czy­tel­nicz­ka. Jest ona sma­ko­szem tego warzy­wa, bo przy­no­si go na dru­gie śnia­da­nie w swo­im lunch box-ie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.