Pierw­sze zaku­py za nami. Moż­na już poży­czać naj­śwież­sze nowo­ści książkowe.

Jak zauwa­ży­li­ście, powo­li wpro­wa­dza­my nowy sys­tem ozna­ko­wa­nia ksią­żek lite­ra­tu­ry dla dorosłych.

Nowo­ści w Gli­ni­ku Polskim
Nowo­ści w Łub­nie Szlacheckim
Lite­ra­tu­ra sen­sa­cyj­na w Tarnowcu
Nowo­ści w Tarnowcu

Sza­ry pasek — kry­mi­nał, sen­sa­cja, thriller

Czer­wo­ny pasek — powie­ści obyczajowe

Różo­wy pasek — romans

Brą­zo­wy pasek — powie­ści historyczne

Bia­ły pasek — powie­ści biograficzne

Ciem­no­żół­ty pasek — powie­ści religijne

Zapra­sza­my na stro­nę nasze­go katalogu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.