Dro­dzy Czytelnicy

Na pod­sta­wie Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Zdro­wia z dnia 20 mar­ca 2020 r. w spra­wie ogło­sze­nia na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu epi­de­mii oraz komu­ni­ka­tu Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go prze­dłu­że­niu ule­ga­ją ogra­ni­cze­nia w dzia­łal­no­ści biblio­tek, a co za tym idzie Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu oraz filie w Gli­ni­ku Pol­skim i Łub­nie Szla­chec­kim będą zamknię­ta do odwołania.

W związ­ku z powyższym:

  • wstrzy­ma­ne są wypo­ży­cze­nia oraz zwro­ty mate­ria­łów bibliotecznych,
  • nie nali­cza się opłat za prze­trzy­ma­nie wypo­ży­czo­nych mate­ria­łów w cza­sie zamknię­cia Biblioteki,
  • wszyst­kie doku­men­ty, któ­rych ter­min zwro­tu przy­pa­dał na czas zamknię­cie Biblio­te­ki, zosta­ją auto­ma­tycz­nie pro­lon­go­wa­ne aż do cza­su jej ponow­ne­go otwar­cia dla czytelników.

O ter­mi­nie ponow­ne­go otwar­cia Biblio­te­ki oraz jej Filii i nowych ter­mi­nach wyda­rzeń będzie­my infor­mo­wać na bie­żą­co w naszych ser­wi­sach internetowych.

W razie dodat­ko­wych pytań pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub mailo­wy od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 915.

  • tele­fon: 699 710 332,
  • mail: gbp.​tarnowiec@​gmail.​com

Z powa­ża­niem,

Wacław Koz­drój

Dyrek­tor GBP w Tarnowcu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.