W związ­ku z ogło­szo­ną przez Rząd kwa­ran­tan­ną insty­tu­cje kul­tu­ry w tym i biblio­te­ki zosta­ły zamknię­te dla użyt­kow­ni­ków. Rów­nież my pro­wa­dzi­my akcję #zostańw­do­mu. Książ­ka to nie jest pro­dukt pierw­szej potrze­by. Rozu­mie­my, że wie­lu z nas nie może się bez niej obejść. My rów­nież, dla­te­go pra­cu­je­my nad tym, aby, kie­dy już będzie po pan­de­mii, zapro­po­no­wać wam jak naj­lep­szą ofertę.

Kupu­je­my nowo­ści. Książ­ki, zanim weź­mie­my je do ręki, rów­nież prze­cho­dzą kwa­ran­tan­nę, a następ­nie wpro­wa­dza­my je do kata­lo­gu. Nie chce­my nara­żać sie­bie i naszych czy­tel­ni­ków. Jak dzia­ła izo­la­cja w domu na roz­prze­strze­nia­nie się wiru­sa, obra­zu­je poniż­sza grafika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.