Rów­nież i my przy­łącz­my się do akcji #Nie­Zo­sta­wiam­Czy­tel­ni­ka i na naszej stro­nie biblio­tecz­nej oraz za stro­nie Face­bo­oka będzie­my pre­zen­to­wać stro­ny inter­ne­to­we, któ­re umoż­li­wia­ją legal­ny lub bez­płat­ny dostęp do literatury.

Dla miło­śni­ków kla­sy­ki pol­skiej i obcej, dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i śred­nich oraz dla nauczy­cie­li pro­po­nu­je­my odwie­dzać stro­nę Wol­ne Lek­tu­ry. Jest to pro­jekt reali­zo­wa­ny przez fun­da­cję Nowo­cze­sna Polska.

Wol­ne Lek­tu­ry to biblio­te­ka inter­ne­to­wa czyn­na 24 godzi­ny na dobę, 365 dni w roku, któ­rej zaso­by dostęp­ne są cał­ko­wi­cie za dar­mo. W jej zbio­rach znaj­du­je się 5574 utwo­rów, w tym wie­le lek­tur szkol­nych zale­ca­nych do użyt­ku przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej, któ­re tra­fi­ły już do dome­ny publicz­nej. Wszyst­kie dzie­ła są odpo­wied­nio opra­co­wa­ne — opa­trzo­ne przy­pi­sa­mi, moty­wa­mi i udo­stęp­nio­ne w kil­ku for­ma­tach — HTML , TXT , PDF, EPUB, MOBI, FB2. W biblio­te­ce znaj­du­je się rów­nież kil­ka­set audio­bo­oków, czy­ta­nych przez takich akto­rów jak: Danu­ta Sten­ka, Jan Peszek czy Andrzej Chy­ra. Moż­na ich słu­chać w for­ma­tach MP3Ogg Vor­bis. Audio­bo­oki są rów­nież dostęp­ne w for­ma­cie DAISY dosto­so­wa­nym do potrzeb osób sła­bo­wi­dzą­cych, nie­wi­do­mych oraz osób mają­cych trud­no­ści z czytaniem.

Z udo­stęp­nio­nych zaso­bów moż­na korzy­stać rów­nież poprzez bez­płat­ną apli­ka­cję mobil­ną. Umoż­li­wia ona bez­po­śred­ni i wygod­ny dostęp do zaso­bów biblio­te­ki na urzą­dze­niach mobil­nych. Apli­ka­cja dostęp­na jest na sys­te­my Andro­id oraz iOS. Stro­na inter­ne­to­wa jest rów­nież dosto­so­wa­na do uży­wa­nia na urzą­dze­niach mobilnych.

Wszyst­kie utwo­ry zamiesz­czo­ne w biblio­te­ce Wol­ne Lek­tu­ry moż­na zgod­nie z pra­wem bez­płat­nie prze­glą­dać, słu­chać, pobie­rać na swój kom­pu­ter, a tak­że udo­stęp­niać innym i cytować.

(https://wolnelektury.pl/info/o‑projekcie/)

W kolej­nych dniach przed­sta­wi­my kolej­ne pro­po­zy­cje, zwłasz­cza dla tych naj­mniej­szych czytelników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.