Dro­dzy Czytelnicy,

W związ­ku z decy­zją Pre­mie­ra, o wpro­wa­dze­niu dru­gie­go eta­pu zno­sze­nia ogra­ni­czeń zwią­za­nych z COVID-19, Biblio­te­ka w Tar­now­cu przy­go­to­wu­je się do otwarcia.

W celu zacho­wa­nia bez­pie­czeń­stwa zosta­ła wpro­wa­dzo­na Pro­ce­du­ra zacho­wa­nia bez­pie­czeń­stwa i zasad funk­cjo­no­wa­nia Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu w trak­cie epi­de­mii COVID-19 dla użyt­kow­ni­ków Biblio­te­ki” oraz zmie­nio­no godzi­ny otwar­cia. Pro­si­my o zapo­zna­nie się z nimi.

O kon­kret­nym ter­mi­nie zde­cy­du­ję po uzgod­nie­niu z orga­nem pro­wa­dzą­cym i po kon­sul­ta­cji z powia­to­wą sta­cją sanitarno-epidemiologiczną. 

My jeste­śmy pra­wie goto­wi na otwar­cie biblio­te­ki i cze­ka­my na decy­zję. Zostań­cie z nami w kon­tak­cie. Infor­ma­cje poda­my na stro­nie inter­ne­to­wej tak szyb­ko, jak będzie to możliwe!

Będzie nam nie­zmier­nie miło zno­wu spo­tkać się z Pań­stwem w Biblio­te­ce. Pro­si­my jed­nak o bez­względ­ne zacho­wa­nie bez­pie­czeń­stwa i prze­strze­ga­nie procedur.

Nowe zasa­dy korzy­sta­nia z biblio­te­ki: Zasa­dy obo­wią­zu­ją­ce użyt­kow­ni­ków Biblioteki.

Dbaj­my o nasze zdro­wie, dbaj­my o sie­bie nawzajem.

Wacław Koz­drój – Dyrek­tor GBP w Tarnowcu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.