Cie­szę się bar­dzo z kon­ty­nu­acji współ­pra­cy z Przed­szko­lem Publicz­nym w Tar­now­cu. Zapro­si­łem, dzie­ci na wysłu­cha­nie i obej­rze­nie” baj­ki o wil­ku, któ­ry nie zjadł niko­go. Spo­tka­nia z przed­szko­la­ka­mi odby­ły się jak dotych­czas tyl­ko dwa po dłu­giej pan­de­micz­nej prze­rwie, tj. w ponie­dzia­łek i w czwartek.

Baj­ka jest inte­rak­tyw­na ze spe­cjal­ną apli­ka­cją pozwa­la­ją­cą poka­zać rucho­me posta­cie wyska­ku­ją­ce” z książ­ki. Dzie­cia­ki słu­cha­ją i oglą­da­ją na tele­wi­zo­rze z otwar­ty­mi ocza­mi i usta­mi, jak się domy­ślam, bo w więk­szo­ści były zasło­nię­te maseczkami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.