Usłu­ga ofe­ro­wa­na przez Biblio­te­kę w Tar­now­cu prze­zna­czo­na jest dla Senio­rów 60+ miesz­ka­ją­cych na tere­nie Gmi­ny Tar­no­wiec, któ­rzy z racji sta­nu zdro­wia oraz sytu­acji zwią­za­nej z nowy­mi zasa­da­mi bez­pie­czeń­stwa wpro­wa­dzo­ny­mi przez KPRM nie mogą sami dotrzeć do biblioteki.

Dzię­ki temu pilo­ta­żo­we­mu pro­jek­to­wi obję­ci pro­gra­mem czy­tel­ni­cy i miesz­kań­cy Gmi­ny Tar­no­wiec, któ­rzy do tej pory pozba­wie­ni byli dostę­pu do zbio­rów biblio­tecz­nych, będą mogli wypo­ży­czać książ­ki (wg Regu­la­mi­nu korzy­sta­nia ze zbio­rów i usług – jed­no­ra­zo­wo każ­dy czy­tel­nik może wypo­ży­czyć mak­sy­mal­nie 10 ksią­żek na 30 dni. Do zapi­su nie­zbęd­ny jest doku­ment tożsamości).

Senio­rzy chcą­cy sko­rzy­stać z usłu­gi, mogą skła­dać zamó­wie­nia tele­fo­nicz­nie, dzwo­niąc do Biblio­te­ki na nr. tel. 1342-55005 (Tar­no­wiec), od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 9:0014:00. Pra­cow­ni­cy Biblio­te­ki przyj­mu­jąc zgło­sze­nie zapi­szą je w odpo­wied­nim for­mu­la­rzu, zawie­ra­ją­cym dane nie­zbęd­ne do iden­ty­fi­ka­cji czy­tel­ni­ka wraz z infor­ma­cją o pre­fe­ren­cjach czy­tel­ni­czych lub kon­kret­nych zmó­wio­nych tytułach.

Na stro­nie Biblio­te­ki: biblio​te​ka​tar​no​wiec​.pl dzia­ła KATA­LOG ONLI­NE. Moż­na w nim wyszu­kać inte­re­su­ją­cej Was książ­ki. Popro­ście swo­je dzie­ci lub wnu­ki o pomoc w poru­sza­niu się po stro­nie inter­ne­to­wej biblioteki.

Pra­cow­nik biblio­te­ki odpo­wie­dzial­ny za reali­za­cję usłu­gi, przy­go­tu­je zbio­ry kie­ru­jąc się wytycz­ny­mi zawar­ty­mi w zgłoszeniach.

Biblio­te­karz, wypo­sa­żo­ny w iden­ty­fi­ka­tor, będzie odwie­dzał czy­tel­ni­ków raz w tygo­dniu – w ponie­dział­ki, w godzi­nach od 11.30 do 14.30

Chęć zwro­tu ksią­żek, czy­tel­ni­cy będą zgła­szać w ten sam sposób.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status