Książ­ki dla naj­młod­szych koja­rzą się nam głów­nie z tek­sta­mi, któ­re prze­no­szą małe­go czy­tel­ni­ka do kolo­ro­we­go świa­ta fan­ta­zji, peł­ne­go smo­ków, wró­żek, mówią­cych zwie­rząt, itp. Lite­ra­tu­ra dzie­cię­ca to jed­nak rów­nież opo­wie­ści o rze­czy­wi­sto­ści bli­skiej dziecku.

I taka pozy­cję chce­my Pań­stwu przybliżyć.

Pole­ca­my rodzi­com i nauczy­cie­lom, któ­rzy pra­gną uczyć dziec­ko otwar­to­ści, tole­ran­cji i wraż­li­wo­ści wobec dru­gie­go czło­wie­ka, serię Baj­ki bez barier”. Obej­mu­je ona krót­kie baj­ki psy­cho­edu­ka­cyj­ne, któ­re wpro­wa­dza­ją dzie­ci w świat rówie­śni­kównie­peł­no­spraw­no­ścią i z roż­ny­mi cho­ro­ba­mi, poka­zu­je rze­czy­wi­stość widzia­ną ich oczami.
Baj­ki
te mają na celu uświa­do­mie­nie mło­de­mu czy­tel­ni­ko­wi, że każ­de dziec­ko, bez
wzglę­du na to,
jak wyglą­da lub na co cho­ru­je, potrze­bu­je akcep­ta­cji i kontaktu
z dru­gim człowiekiem.

,

Bar­dzo cie­ka­we i poucza­ją­ce są zamiesz­czo­ne w ksią­żecz­kach roz­kła­dów­ki”
poka­zu­ją­ce świat widzia­ny ocza­mi dzie­ci z zaburzeniami.


Przy­kła­do­we wybra­ne tytu­ły serii:
Joan­na M. Chmie­lew­ska, Hubek Kubek Wstąż­ka, część I, Zespół Aspergera;
Joan­na M. Chmie­lew­ska, Cza­ro­dziej­ka, część II, Autyzm;
Alek­san­dra Chmie­lew­ska, Żywe Sre­bro, część IIIADHD;
Joan­na M. Chmie­lew­ska, Skarb, część IV, Epilepsja;
Alek­san­dra Chmie­lew­ska, Tajem­ni­ca zni­ka­ją­cych cia­ste­czek, część V, Zespół Downa;
Alek­san­dra Chmie­lew­ska, Leo i Nela, część VI, Nie­peł­no­spraw­ność ruchowa;
Alek­san­dra Chmie­lew­ska, Papuż­ki nie­roz­łącz­ki , część XIX, Pora­że­nie mózgowe

Joan­na M. Chmie­lew­ska, Kar­mel­ka, część XX, Cho­ro­ba nowo­two­ro­wa;

Każ­da baj­ka doty­czy kon­kret­nej nie­peł­no­spraw­no­ści. W każ­dej poja­wia się załącz­nik skie­ro­wa­ny do oso­by doro­słej , zachę­ca­ją­cy do rozmowy.

Opo­wia­da­nia zosta­ły wyda­ne przez Sto­wa­rzy­sze­nie Rodzi­ców Dzie­ci Nie­peł­no­spraw­nych Świa­teł­ko” i są dostęp­ne w naszej biblio­te­ce i rów­nież bez­płat­nie na stro­nie http://​swia​tel​ko​dla​dzie​ci​.pl/