Pre­zen­ta­cja pierw­sze­go odcin­ka seria­lu Dia­beł Łań­cuc­ki” odbę­dzie się w Tar­now­cu w pią­tek 6 maja 2022 r. o godz.17:00. Po wyświe­tle­niu spo­tka­my się z Jac­kiem Komu­dą, auto­rem książ­ki, na pod­sta­wie któ­rej krę­co­ny jest serial. Orga­ni­za­to­rem spo­tka­nia jest Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu. Wej­ście bez­płat­ne – zapra­sza­my do sali GOK w Tarnowcu!
Serial Dia­beł Łań­cuc­ki” roz­gry­wa się na począt­ku XVII wie­ku, w cza­sach Rzecz­po­spo­li­tej szla­chec­kiej. Wła­ści­cie­lem Łań­cu­ta i oko­licz­nych wsi był wte­dy awan­tur­nik Sta­ni­sław Stad­nic­ki, zwa­ny rów­nież Dia­błem, czło­wiek o nie­okieł­zna­nej ambi­cji i dumie, toczą­cy bez­u­stan­ne woj­ny z sąsia­da­mi. Jego wuj, Marek Stad­nic­ki ze Stad­nik h. Dru­ży­na dzie­dzic poło­wy Żmi­gro­du był rów­nież wła­ści­cie­lem Tar­now­ca do swo­jej śmier­ci, czy­li do 1578 r. Wię­cej o koli­ga­cjach na spotkaniu.
Pierw­szy odci­nek roz­po­czy­na się od wędrów­ki piel­grzy­mów, któ­rzy wra­ca­ją do kra­ju po latach spę­dzo­nych w turec­kiej nie­wo­li. Zatrzy­mu­ją ich ludzie Stad­nic­kie­go, a w ich obro­nie sta­je mnich Gade­on (w tej roli wystę­pu­je Rado­sław Pazu­ra). Pan z Łań­cu­ta chce odna­leźć mni­cha, wynaj­mu­je więc awan­tur­ni­ka Jac­ka Dydyń­skie­go. W tym cza­sie Gade­on docie­ra do zaścian­ka Dwer­ni­ki, w któ­rym miesz­ka uro­dzi­wa i har­da pan­na Kon­stan­cja Dwernicka.
Pro­du­cen­tem seria­lu jest Fun­da­cja Uła­ni Kró­la Jana z Birczy.