Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu otrzy­ma­ła 19 tys. zł na pro­jekt God­ki tar­no­wiec­kie” — cykl słu­cho­wisk z gwa­rą tar­no­wiec­ką opar­tych na pro­zie Adol­fa Orze­cho­wi­cza z Sąd­ko­wej dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go w ramach pro­gra­mu Naro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry Etno­Pol­ska 2022.

Pro­gram Etno­Pol­ska 2022 jest odpo­wie­dzią na potrze­by spo­łecz­no­ści lokal­nych, dla któ­rych waż­ne jest lokal­ne dzie­dzic­two kul­tu­ro­we. Sza­cu­nek dla dorob­ku kul­tu­ro­we­go poprzed­nich poko­leń jest pod­sta­wą budo­wa­nia toż­sa­mo­ści, a war­to­ścią nad­rzęd­ną jest odwo­ły­wa­nie się do tra­dy­cji śro­do­wi­sko­wych oraz tra­dy­cji róż­nych grup spo­łecz­nych. Dzię­ki poje­dyn­czym człon­kom spo­łecz­no­ści lokal­nych lub róż­ne­go rodza­ju gru­pom kul­ty­wo­wa­ne są tra­dy­cje lokal­ne sta­no­wią­ce pod­sta­wę budo­wa­nia aktyw­nych spo­łecz­no­ści. Ich dzia­łal­ność umoż­li­wia prze­kaz mię­dzy­po­ko­le­nio­wy, peł­nią­cy funk­cję inte­gra­cyj­ną i afir­mu­ją­cą lokal­ne wspólnoty.

Celem nasze­go pro­jek­tu jest popu­la­ry­za­cja gwa­ry tar­no­wiec­kiej”, jaką zapi­sał na kar­tach opo­wia­dań Dolek Orze­cho­wicz. Jest ona odmia­ną gwa­ry pod­kar­pac­kiej popu­lar­ną wśród miesz­kań­ców pol­ski połu­dnio­wo-wschod­niej jako lokal­na odmia­na pol­sz­czy­zny. Za kwe­stie języ­ko­we Pod­kar­pa­cia odpo­wia­da­ją rów­nież nasi sąsie­dzi z Ukra­iny, Czech, Nie­miec, a tak­że Ślą­ska. Podob­nie jak we wszyst­kich pozo­sta­łych gwa­rach naj­waż­niej­sze jed­nak oka­za­ło się utrwa­le­nie w mowie i piśmie słów, któ­re dziś przy­pi­sy­wa­ne są zazwy­czaj miesz­kań­com woje­wódz­twa pod­kar­pac­kie­go. Mimo że wie­le z tych słów nie jest zro­zu­mia­łych dla nie­któ­rych osób, my wie­rzy­my, że pie­lę­gno­wa­nie gwa­ry jest pięk­nym i dro­go­cen­nym darem, jaki otrzy­ma­li­śmy. Ponad­to regio­na­li­zmy sta­ły się ponie­kąd pamiąt­ką histo­rycz­ną i ele­men­tem łączą­cym ludzi, któ­rzy zamiesz­ku­ją ten sam teren.

Nasze dzia­ła­nie ma prze­ciw­dzia­łać nega­tyw­ne­mu zja­wi­sku zani­ka­nia gwa­ry w naszej oko­li­cy. Coraz mniej miesz­kań­ców Gmi­ny Tar­no­wiec to oso­by dwu­lek­tal­ne, czy­li uży­wa­ją­ce zarów­no dia­lek­tu, jak i pol­sz­czy­zny ogólnej.

Nasz pro­jekt będzie pro­mo­wał gwa­rę rozu­mia­ną jako dzie­dzic­two kul­tu­ro­we Gmi­ny Tar­no­wiec. Dodaj­my dzie­dzic­two kul­tu­ry oral­nej (mówio­nej), czy­li wyjąt­ko­wo nie­trwa­łe, któ­re pra­gnie­my utrwa­lić, wyko­rzy­stu­jąc róż­no­rod­ne, zarów­no spraw­dzo­ne, jak i inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia w for­mie warsz­ta­tów, słu­cho­wisk pro­mu­ją­ce miej­sco­wy dialekt.

Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu poszu­ku­je i zapra­sza do pro­jek­tu oso­by umie­ją­ce mówić gwa­rą, któ­re nie boją się wyzwań i chcą swój głos uży­czyć boha­te­rom opo­wia­dań. Pro­po­nu­je­my udział w szko­le­niach, któ­rych zada­niem będzie nauka mówie­nia do mikro­fo­nu i gry aktor­skiej. Do nasze­go pro­jek­tu zgła­szać się mogą kobie­ty i męż­czyź­ni w róż­nym wieku.

Efek­tem pro­jek­tu będzie 12 słu­cho­wisk (audio­bo­oków), w któ­rych jako akto­rzy wystą­pią miesz­kań­cy Gmi­ny Tar­no­wiec. W paź­dzier­ni­ku odbę­dzie się spo­tka­nie dla miesz­kań­ców gmi­ny zamy­ka­ją­ce pro­jekt, pod­czas któ­re­go zapro­sze­ni goście dowie­dzą się o histo­rii i pro­ce­sie powsta­wa­nia audio­bo­oków, zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­nie wysta­wa foto­gra­fii, doku­men­tu­ją­ca pro­jekt, a uczest­ni­cy zapre­zen­tu­ją swo­je umie­jęt­no­ści zdo­by­te pod­czas szkoleń.

Cze­ka­my na zgło­sze­nia: gpb.​tarnowiec@​gmail.​com, tel. 13 42 55 005 lub 699 710 332