Dzie­ci z przed­szko­la w Tar­now­cu malo­wa­ły w ponie­dzia­łek i wto­rek ilu­stra­cje do wier­szy Marii Toma­sik. Ini­cja­ty­wa takiej pro­mo­cji swo­jej twór­czo­ści wyszła od samej autorki.

1314 lute­go w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu odby­wa­ły się zaję­cia pla­stycz­ne dla dzie­ci z naj­star­szych grup Przed­szko­la Publicz­ne­go Tar­now­cu. Dwie gru­py na począt­ku zajęć mia­ły spo­tka­nie z Bab­cią Mary­sią czy­li Marią Toma­sik, z autor­ką wier­szy. Wysłu­cha­ły opo­wie­ści o tym, jak powsta­je wiesz i jak powsta­je książ­ka. Dowie­dzia­ły się, że do książ­ki dla dzie­ci nale­ży nary­so­wać obrazek.

Następ­nie Bab­cia Mary­sia prze­czy­ta­ła dzie­ciom kil­ka wier­szy. Przed­szko­la­ki zosta­ły popro­szo­ne o zasta­no­wie­nie się, do któ­re­go z prze­czy­ta­nych wier­szy chcia­ły­by nama­lo­wać ilu­stra­cję. Po dys­ku­sji wzię­ły się do pra­cy. Rezul­tat zma­gań z mate­rią wier­sza i mate­rią kar­ki papie­ru i kre­dem będzie moż­na zoba­czyć w przy­go­to­wy­wa­nym przez Gmin­ną Biblio­te­kę Publicz­ną w Tar­now­cu, tomi­ku z wier­szy­ka­mi dla dzie­ci. Oka­zu­je się, że dzie­ci rów­nież mogą być auto­ra­mi ilu­stra­cji do książek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.