Oka­zu­je się, że ferie zimo­we moż­na rów­nież spę­dzić w biblio­te­ce gra­jąc w FIFA. Taką for­mę zaba­wy wybra­ła mło­dzież z Tar­now­ca i oko­lic, by wypeł­nić wol­ny czas od nauki.

2526 stycz­nia br. gru­pa czy­tel­ni­ków posta­no­wi­ła roze­grać w biblio­te­ce tur­niej pił­kar­ski FIFA. Jest to już kolej­ny tur­niej zor­ga­ni­zo­wa­ny w tej pla­ców­ce. Skrzyk­nę­li się przez media spo­łecz­no­ścio­we by zebrać się w biblio­te­ce w ozna­czo­nym cza­sie. Wcze­śnie roz­lo­so­wa­ne zosta­ły gru­py i ter­mi­ny meczy. Jest to spo­sób by wyjść z domu, mimo siar­czy­ste­go mro­zu, przyjść do biblio­te­ki, przy­wi­tać się z kole­ga­mi i na żywo z nimi pody­sku­to­wać pod­czas kibi­co­wa­nia gra­ją­cym. Zma­ga­nia trwa­ły dwa dni. Roze­gra­no kil­ka­dzie­siąt meczy. Prze­dys­ku­to­wa­no kil­ka­na­ście godzin.

Biblio­te­ka jako :Trze­cie miej­sce” dosko­na­le się spraw­dza w naszej miej­sco­wo­ści, jeśli mówi­my o trze­cim miej­scu dla mło­dzie­ży. Zawsze mogą do biblio­te­ki wejść, nie tyl­ko po to by wypo­ży­czyć książ­kę, ale rów­nież po to by usiąść, poroz­ma­wiać, zagrać na kom­pu­te­rze, poszu­kać wia­do­mo­ści, wydru­ko­wać, ogląd­ną wysta­wę — po pro­stu spę­dzić tu wol­ny czas.

Zapra­sza­my mło­dzież do tego by odwie­dza­li biblio­te­kę. Nie musi koja­rzyć się wyłącz­nie z książ­ką ale na pew­no musi koja­rzyć się z dobrą i miłą atmosferą.

I na koniec miła for­mal­ność, czy­li ogło­sze­nie wyni­ków. Tym razem zwy­cięz­cą został Adrian Ziem­ski, dru­gie miej­sce zajął Kamil Halerz, a trze­cie Albert Nie­dział­kow­ski. Gratulacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.