Zasa­dy

obo­wią­zu­ją­ce użyt­kow­ni­ków Biblio­te­ki w Tar­now­cu w trak­cie epi­de­mii COVID-19

Aktu­ali­za­cja 11-04-2021 r.

Zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem PRM8 kwiet­nia 2021 r. prze­dłu­ża­my obostrze­nia do 18 kwiet­nia 2021 r.

AKTU­ALI­ZA­CJA: 22-03-2021 r.

Zarządzenie_​2021_​03_​22 w spra­wie prze­ciw­dzia­ła­nia roz­prze­strze­nia­niu się koro­na­wi­ru­sa COVID-19 oraz pole­ce­nia wyko­ny­wa­nia pracy.

Załącz­nik do Zarzą­dze­nia z dnia 22.03.2021 Dyrek­to­ra GBP w Tarnowcu

W związ­ku z obo­wią­zu­ją­cy­mi obostrze­nia­mi, obej­mu­ją­cy­mi ogra­ni­cze­nie bez­po­śred­nich kon­tak­tów do nie­zbęd­ne­go mini­mum, Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu i jej filie w Gli­ni­ku Pol­skim i Łub­nie Szla­chec­kim począw­szy od 22 mar­ca 2021 r. do 9 kwiet­nia 2021 r. będzie dzia­łać na zmie­nio­nych zasadach.

Pro­ce­du­ra wypo­ży­czeń mate­ria­łów biblio­tecz­nych na zewnątrz:

 • czy­tel­nik zama­wia wybra­ne publi­ka­cje w formie:

— telefonicznie:

134255005 (Tar­no­wiec),

134255006 (Gli­nik Polski),

134255007 (Łub­no Szlacheckie)

— e‑mailowo: gbp.​tarnowiec@​gmail.​com

— kata­log on-line na stro­nie biblio​te​ka​tar​no​wiec​.pl po zalo­go­wa­niu się na swo­je kon­to czytelnika.

 • biblio­te­karz po skom­ple­to­wa­niu zamó­wie­nia czy­tel­ni­ka uma­wia z nim ter­min odbio­ru na kon­kret­ną godzinę,
 • biblio­te­karz reje­stru­je zbio­ry na kon­cie użyt­kow­ni­ka i przy­go­to­wu­je pacz­kę z zamó­wio­ny­mi egzemplarzami,
 • o umó­wio­nej godzi­nie biblio­te­karz prze­ka­zu­je pacz­kę czy­tel­ni­ko­wi, tzn. zosta­wia ją na sto­li­ku przed wej­ściem, któ­rą czy­tel­nik odbiera
 • ewen­tu­al­nie zwro­ty czy­tel­nik zosta­wia w przy­go­to­wa­nych do tego celu pojem­ni­kach w celu kwarantanny

Dodat­ko­wo biblio­te­ka podej­mu­je nastę­pu­ją­ce dzia­ła­nia na rzecz użytkowników:

- wpro­wa­dze­nie więk­sze­go limi­tu wypo­ży­cza­nych egzemplarzy,

- prze­dłu­że­nie okre­su wypożyczenia,

Dni i godzi­ny otwar­cia biblio­te­ki pozo­sta­ją bez zmian.

12-10-2020 r.

Reko­men­da­cje Biblio­te­ki Naro­do­wej doty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa epi­de­micz­ne­go w biblio­te­kach oraz przy­po­mi­na o obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach w tro­sce o bez­pie­czeń­stwo pra­cow­ni­ków i czytelników.

Ogól­ne zasa­dy bezpieczeństwa

Nale­ży sto­so­wać środ­ki indy­wi­du­al­nej ochro­ny oraz prze­strze­gać pod­sta­wo­wych zasad takich jak:

 • pra­wi­dło­we mycie rąk wodą z mydłem przez mini­mum 30 sekund,
 • dezyn­fe­ko­wa­nie rąk,
 • zasła­nia­nie ust i nosa,
 • uni­ka­nie doty­ka­nia twa­rzy (oczu, nosa, ust),
 • zacho­wa­nie bez­piecz­nej odle­gło­ści 1,5 m od innych osób,
 • zwró­ce­nie się o pomoc medycz­ną (naj­pierw tele­fo­nicz­nie) w przy­pad­ku zauwa­że­nia u sie­bie obja­wów cho­ro­by o cha­rak­te­rze wiru­so­wym (gorącz­ka, kaszel, trud­no­ści w oddychaniu).

W mia­rę moż­li­wo­ści nie reko­men­du­je się anga­żo­wa­nia w pra­ce wyma­ga­ją­ce bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z oso­ba­mi z zewnątrz pra­cow­ni­ków powy­żej 60. roku życia oraz prze­wle­kle cho­rych. Reko­men­do­wa­ne jest pod­trzy­my­wa­nie try­bu pra­cy zdal­nej, jeśli jest to moż­li­we, oraz ogra­ni­cza­nia bez­po­śred­nich kon­tak­tów na rzecz kon­tak­tu e‑mailowego, tele­fo­nicz­ne­go lub poprzez inne komu­ni­ka­to­ry. Pra­cow­ni­cy biblio­tek powin­ni bez­względ­nie sto­so­wać się do zasad pro­fi­lak­tycz­nych przed­sta­wia­nych i aktu­ali­zo­wa­nych przez Głów­ny Inspek­to­rat Sani­tar­ny i Mini­ster­stwo Zdro­wia. W sytu­acji stwier­dze­nia zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem nale­ży wdro­żyć pro­ce­du­ry prze­wi­dzia­ne przez GIS.

Wypo­ży­czal­nie i czytelnie

Pod­czas poby­tu w miej­scach ogól­no­do­stęp­nych biblio­te­ki obo­wiąz­ko­we jest dla użyt­kow­ni­ków i biblio­te­ka­rzy zakry­wa­nie nosa i ust poprzez uży­cie mase­czek, przy­łbic, ew. przy pomo­cy odzie­ży lub jej czę­ści oraz dezyn­fe­ko­wa­nie rąk przed wej­ściem do budyn­ku. Zale­ca się usta­wie­nie prze­sło­ny ochron­nej (np. z plek­si) w punk­cie kon­tak­tu (np. na ladzie biblio­tecz­nej) użyt­kow­ni­ka z biblio­te­ka­rzem. Po przy­ję­ciu ksią­żek od użyt­kow­ni­ka nale­ży każ­do­ra­zo­wo zde­zyn­fe­ko­wać blat, na któ­rym leża­ły książ­ki. Obo­wiąz­ko­we jest zacho­wa­nie dystan­su co naj­mniej 1,5 m mię­dzy oso­ba­mi prze­by­wa­ją­cy­mi w bibliotece.

Biblio­te­ka Naro­do­wa reko­men­du­je wpro­wa­dze­nie przerw w trak­cie otwar­cia czy­tel­ni obej­mu­ją­cych wie­trze­nie pomiesz­cze­nia, dezyn­fek­cję bla­tów, pod­łóg i kla­mek oraz częst­sze mycie pod­łóg. Ponad­to reko­men­du­je dezyn­fek­cję sta­no­wisk kom­pu­te­ro­wych i innych ele­men­tów pery­fe­ryj­nych kom­pu­te­ra po każ­dym czy­tel­ni­ku, a tak­że samo­ob­słu­go­wych ska­ne­rów czy urzą­dzeń wie­lo­funk­cyj­nych zgod­nie z instruk­cja­mi od producenta.

Biblio­te­ka Naro­do­wa zachę­ca biblio­te­ki do roz­wi­ja­nia kon­tak­tu z czy­tel­ni­ka­mi poprzez inter­net (stro­na www biblio­te­ki, media spo­łecz­no­ścio­we, komu­ni­ka­to­ry, tele­fon), utrzy­my­wa­nia dogod­nych godzin otwar­cia biblio­te­ki w celu pod­trzy­ma­nia wypo­ży­czeń publi­ka­cji do domu. War­to rów­nież roz­wa­żyć wpro­wa­dze­nie usłu­gi Książ­ka na tele­fon” dla osób star­szych lub nie­peł­no­spraw­nych (dowóz ksią­żek musi odby­wać się z zacho­wa­niem rygo­rów sani­tar­nych), zakup książ­ko­ma­tu i wrzut­ni dzia­ła­ją­cych cało­do­bo­wo oraz usłu­gę reje­stra­cji nowych czy­tel­ni­ków poprzez wideorozmowę.

Mimo ogra­ni­czeń epi­de­micz­nych biblio­te­ki powin­ny dzia­łać w zakre­sie moż­li­wym do reali­za­cji w reżi­mie sani­tar­nym. Jed­nym z dłu­go­fa­lo­wych ryzyk jest zerwa­nie kon­tak­tu biblio­te­ki z czy­tel­ni­ka­mi oraz uzna­nie przez orga­ni­za­to­rów małej przy­dat­no­ści biblio­te­ki dla spo­łecz­no­ści, dla któ­rej biblio­te­ka zosta­ła powołana.

Dodat­ko­we obostrzenia

W związ­ku z wpro­wa­dze­niem od sobo­ty 10 paź­dzier­ni­ka 2020 roku stre­fy żół­tej w całym kra­ju i z wyzna­cze­niem odręb­nych powia­tów znaj­du­ją­cych się w stre­fie czer­wo­nej, Biblio­te­ka Naro­do­wa przy­po­mi­na o obo­wiąz­ku zasto­so­wa­nia się do prze­pi­sów opu­bli­ko­wa­nych w Roz­po­rzą­dze­niu Rady Mini­strów z dnia 9 paź­dzier­ni­ka 2020 r. w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epi­de­mii.

Wol­ny dostęp do księgozbioru

Wirus dość krót­ko utrzy­mu­je się na papie­rze i kar­to­nie. Jeśli nie ma lokal­nie zna­czą­ce­go wzro­stu zacho­ro­wań i zosta­ną zacho­wa­ne zasa­dy reżi­mu sani­tar­ne­go – w tym koniecz­ność zakry­cia masecz­ką ust i nosa, dezyn­fek­cji rąk przez czy­tel­ni­ków przed podej­ściem do rega­łów oraz zacho­wa­nia zasa­dy dystan­su spo­łecz­ne­go (tak­że mię­dzy rega­ła­mi) – moż­na zezwo­lić na wol­ny dostęp do księ­go­zbio­ru. Jeże­li zosta­ną speł­nio­ne zasa­dy reżi­mu sani­tar­ne­go nie trze­ba pod­da­wać ksią­żek z wol­ne­go dostę­pu kwa­ran­tan­nie, chy­ba że czy­tel­nik będzie prze­ja­wiał obja­wy choroby.

Odmien­nie nale­ży czy­nić z książ­ka­mi, któ­re zosta­ły wypo­ży­czo­ne do domu. O ile biblio­te­karz ma gwa­ran­cję dezyn­fek­cji rąk przez czy­tel­ni­ka doty­ka­ją­ce­go książ­ki z wol­ne­go dostę­pu (obo­wią­zek dezyn­fek­cji rąk przy wej­ściu do biblio­te­ki) o tyle nie wie, kto doty­kał ksią­żek wypo­ży­czo­nych do domu. Zatem okres 3 dni kwa­ran­tan­ny ksią­żek wypo­ży­cza­nych do domu jest zalecany.

Do cza­su wyga­śnię­cia pan­de­mii Biblio­te­ka Naro­do­wa reko­men­du­je rezy­gna­cję z pre­nu­me­ra­ty dzien­ni­ków i tygo­dni­ków papie­ro­wych oraz zale­ca ich pre­nu­me­ra­tę cyfrową.

Dostęp do zbio­rów on-line

Biblio­te­ka Naro­do­wa reko­men­du­je zachę­ca­nie użyt­kow­ni­ków do korzy­sta­nia z dostęp­nych zaso­bów on-line: bez­płat­nej wypo­ży­czal­ni cyfro­wej Aca­de­mi­ca, bez­płat­nej biblio­te­ki cyfro­wej POLO­NA i innych biblio­tek cyfro­wych, baz danych, udzie­la­nie dostę­pów do komer­cyj­nych zaso­bów cyfro­wych. Biblio­te­ka Naro­do­wa zachę­ca rów­nież do infor­mo­wa­nia czy­tel­ni­ków o moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z nie­od­płat­nej usłu­gi Digi­ta­li­za­cja na życze­nie”.

Kwa­ran­tan­na dla zbiorów

Biblio­te­ka Naro­do­wa reko­men­du­je pod­da­wa­nie kwa­ran­tan­nie zbio­rów zwra­ca­nych przez użyt­kow­ni­ków do biblio­te­ki na okres 3 dni. Nale­ży pamię­tać, że choć książ­ki są papie­ro­we, to ich okład­ki, np. lakie­ro­wa­ne, są wyko­na­ne z two­rzyw sztucz­nych i wirus na ich powierzch­ni pozo­sta­je znacz­nie dłu­żej niż na papie­rze. W związ­ku z tym wirus na okład­ce książ­ki prze­trwa tak dłu­go, jak na powierzch­niach plastikowych.

Przy­ję­te książ­ki powin­ny zostać odło­żo­ne na okres 3 dni do skrzy­ni, pudła, tor­by lub na wydzie­lo­ne pół­ki w maga­zy­nie, innym pomiesz­cze­niu bądź rega­le. Odizo­lo­wa­ne egzem­pla­rze nale­ży ozna­czyć datą zwro­tu i wyłą­czyć z wypo­ży­cza­nia do cza­su zakoń­cze­nia kwa­ran­tan­ny, po tym okre­sie włą­czyć do użyt­ko­wa­nia. Nale­ży pamię­tać o zało­że­niu ręka­wi­czek. Nie wyma­ga się osob­nych pomiesz­czeń na kwa­ran­tan­nę, ponie­waż wirus nie prze­no­si się samodzielnie.

Egzem­pla­rzy zwra­ca­nych do biblio­te­ki nie wol­no dezyn­fe­ko­wać pre­pa­ra­ta­mi dezyn­fek­cyj­ny­mi. Nie nale­ży sto­so­wać ozo­nu do dezyn­fek­cji ksią­żek ze wzglę­du na szko­dli­we dla mate­ria­łów celu­lo­zo­wych wła­ści­wo­ści utle­nia­ją­ce. Nie nale­ży naświe­tlać ksią­żek lam­pa­mi UV z uwa­gi na to, iż świa­tło to ma szko­dli­wy wpływ na mate­ria­ły, z któ­rych wyko­na­ne są książki.

Przy­po­mi­na­my, że po przy­ję­ciu ksią­żek od użyt­kow­ni­ka nale­ży każ­do­ra­zo­wo zde­zyn­fe­ko­wać blat, na któ­rym leżały.

Orga­ni­za­cja imprez, spo­tkań i zebrań

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 9 paź­dzier­ni­ka 2020 r. w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epi­de­mii ogra­ni­cza na tere­nie całe­go kra­ju licz­bę uczest­ni­ków zgro­ma­dzeń do 150 osób. W przy­pad­ku imprez, spo­tkań i zebrań dla powia­tów ozna­czo­nych kolo­rem czer­wo­nym do 50 osób i żół­tym do 100 osób.

Biblio­te­ka Naro­do­wa reko­men­du­je biblio­te­kom orga­ni­za­cję wyda­rzeń na świe­żym powie­trzu oraz w prze­strze­niach zamknię­tych tyl­ko w tych miej­sco­wo­ściach, w któ­rych nie ma przy­pad­ków zaka­żeń koro­na­wi­ru­sem lub licz­ba ich wyraź­nie spa­da. Obo­wią­zu­ją wów­czas zasa­dy reżi­mu sani­tar­ne­go okre­ślo­ne w prze­pi­sach. BN zachę­ca biblio­te­ki do orga­ni­zo­wa­nia wyda­rzeń tyl­ko w for­mie on-line, inten­syw­ne­go kon­tak­tu z czy­tel­ni­ka­mi poprzez inter­net lub tele­fon oraz ogra­ni­cze­nie dzia­łal­no­ści biblio­tek do wypo­ży­czeń na zewnątrz i udo­stęp­nień w czy­tel­niach z zacho­wa­niem reżi­mu sanitarnego.

04-05-2020 r.

Zasa­dy obo­wią­zu­ją­ce użyt­kow­ni­ków Biblio­te­ki w Tar­now­cu w trak­cie epi­de­mii COVID-19

1. Czy­tel­ni­cy, któ­rzy chcą zwró­cić bądź wypo­ży­czyć nasze zbio­ry muszą prze­by­wać w Biblio­te­ce w masecz­ce.
2. Oso­by prze­by­wa­ją­ce na kwa­ran­tan­nie pro­szo­ne są o nie­zwłocz­ne tele­fo­nicz­ne zgło­sze­nie potrze­by prze­dłu­że­nia ter­mi­nu zwro­tu wypo­ży­czo­nych zbio­rów.
3. Przed wej­ściem do Biblio­te­ki czy­tel­nik musi zde­zyn­fe­ko­wać ręce i wła­sne ręka­wicz­ki pły­nem dezyn­fe­ku­ją­cym.
4. W celu zapew­nie­nia bez­piecz­nej obsłu­gi użyt­kow­ni­ków pre­fe­ro­wa­ne jest rezer­wo­wa­nie zbio­rów:
- za pośred­nic­twem rezer­wa­cji poprzez kon­to czy­tel­ni­ka.
- tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 13 42 55 005 – dyżu­ru­ją­cy biblio­te­karz przy­go­to­wu­je zamó­wie­nie, któ­re jest do odbio­ru w Biblio­te­ce na sta­no­wi­sku obsłu­gi Czy­tel­ni­ka.
- zbio­ry moż­na rów­nież wypo­ży­czać bez­po­śred­nio w Biblio­te­ce. Książ­ki poda­je biblio­te­karz
5. Przed biur­kiem może prze­by­wać jeden czy­tel­nik. Odstęp pomię­dzy oso­ba­mi może wyno­sić min 2 metry.
6. Zwro­tu ksią­żek doko­nu­je się do pojem­ni­ka pla­sti­ko­we­go umiesz­czo­ne­go przed biur­kiem.
7. Rezy­gnu­je­my z nastę­pu­ją­cych usług we wszyst­kich naszych pal­ców­kach:
- świad­cze­nia usług kse­ro,
- dostę­pu do inter­ne­tu dla czy­tel­ni­ków,
- udo­stęp­nia­nia toa­let czy­tel­ni­kom,
- przyj­mo­wa­nia darów od czy­tel­ni­ków,
- korzy­sta­nia ze zbio­rów na miej­scu,
8. Zale­ca­my korzy­sta­nie z kata­lo­gu Onli­ne.
9. Wszyst­kie zbio­ry po powro­cie do Biblio­te­ki zosta­ną pod­da­ne kwa­ran­tan­nie i dezyn­fek­cji. Kwa­ran­tan­na będzie trwa­ła 14 dni.
10. W ramach otwar­cia Biblio­te­ki czyn­na będzie wyłącz­nie Biblio­te­ka głów­na w Tar­now­cu w godz. od 10:3012:30 oraz od 13:00 do 15:00. Do odwo­ła­nia pozo­sta­ją zamknię­te file w Łub­nie Szla­chec­kim i Gli­ni­ku Pol­skim.
11. Czy­tel­nik nie­sto­su­ją­cy się do ww. wytycz­nych trak­cie epi­de­mii wiru­sem COVID-19 może być cza­so­wo lub na sta­łe pozba­wio­ny pra­wa do korzy­sta­nia ze zbio­rów Biblio­te­ki.
12. Zmia­ny posta­no­wień wytycz­nych doko­nu­je się w try­bie zarzą­dze­nia Dyrek­to­ra Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tarnowcu.

Zale­ca­my na bie­żą­co śle­dzić bie­żą­ce komu­ni­ka­ty na stro­nie inter­ne­to­wej. W przy­pad­ku wąt­pli­wo­ści, że pod­ję­te przez nas dzia­ła­nia nie­wy­star­cza­ją­co zabez­pie­cza­ją Pań­stwa przed koro­na­wi­ru­sem, pro­si­my o zwrot ksią­żek i powstrzy­ma­nie się przed wybo­rem i wypo­ży­cze­niem nowej lek­tu­ry. Będzie­my dokła­da­li wszel­kich sta­rań, aby nasi pra­cow­ni­cy i czy­tel­ni­cy mogli czuć się bez­piecz­nie. Sytu­acja będzie moni­to­ro­wa­na na bie­żą­co i w przy­pad­ku potrze­by koniecz­no­ści zmian w pro­ce­du­rach będzie­my reago­wa­li natychmiast.

Wacław Koz­drój, Dyrek­tor GBP w Tarnowcu