Misja biblio­te­ki

Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu peł­ni funk­cję ogól­no­do­stęp­nej pla­ców­ki kul­tu­ry, któ­ra ma za zada­nie upo­wszech­niać wie­dzę i kul­tu­rę w spo­łe­czeń­stwie. Do szcze­gó­ło­wych jej zadań należy:

  • gro­ma­dze­nie, opra­co­wy­wa­nie i prze­cho­wy­wa­nie mate­ria­łów biblio­tecz­nych słu­żą­cych roz­wi­ja­niu czy­tel­nic­twa oraz zaspa­ka­ja­niu potrzeb infor­ma­cyj­nych, edu­ka­cyj­nych i samo­kształ­ce­nio­wych, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem mate­ria­łów doku­men­tu­ją­cych doro­bek regionu
  • udo­stęp­nia­nie zbio­rów na miej­scu, wypo­ży­cza­nie ich na zewnątrz
  • pro­wa­dze­nie wypo­ży­czeń mię­dzy­bi­blio­tecz­nych ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem potrzeb dzie­ci i młodzieży
  • pro­wa­dze­nie warsz­ta­tu dzia­łal­no­ści infor­ma­cyj­no- bibliograficznej,
  • popu­la­ry­za­cja książ­ki i czy­tel­nic­twa oraz dorob­ku kul­tu­ral­ne­go gminy,
  • two­rze­nie i udo­stęp­nia­nie wła­snych kom­pu­te­ro­wych baz danych kata­lo­go­wych, biblio­gra­ficz­nych i faktograficznych,
  • współ­dzia­ła­nie z biblio­te­ka­mi innych sie­ci, insty­tu­cja­mi, orga­ni­za­cja­mi i sto­wa­rzy­sze­nia­mi w zakre­sie roz­wi­ja­nia i zaspa­ka­ja­nia potrzeb oświa­to­wych i kul­tu­ral­nych miesz­kań­ców gminy

Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu oprócz udo­stęp­nia­nia zbio­rów chce być koja­rzo­na z miej­scem przy­ja­znym dla spo­łe­czeń­stwa. Per­so­nel biblio­te­ki dba o każ­de­go czy­tel­ni­ka i słu­ży mu pomo­cą: poma­ga, dora­dza, wska­zu­je mate­ria­ły i wdra­ża czy­tel­ni­ka do samo­dziel­ne­go poszu­ki­wa­nia wiedzy.

Dzia­łal­ność upowszechniająca

Rów­no­le­gle z pod­sta­wo­wą dzia­łal­no­ścią sta­tu­to­wą Biblio­te­ka pro­wa­dzi sze­ro­ko rozu­mia­ną dzia­łal­ność upo­wszech­nia­ją­cą książ­kę i czy­tel­nic­two. Naj­róż­niej­sze for­my pro­pa­go­wa­nia czy­tel­nic­twa są więc sta­łym ele­men­tem pra­cy Biblio­te­ki. Do naj­waż­niej­szych zali­cza się wysta­wy, wystaw­ki, lek­cje biblio­tecz­ne, przy­spo­so­bie­nia czy­tel­ni­cze, kon­kur­sy czy­tel­ni­cze, spo­tka­nia autor­skie, kącik kom­pu­te­ro­wy, x‑Box.