Odstrzał sanitarny dzików

INFORMACJA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle przekazuje Rozporządzenie nr 1/2018 z dnia 8 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. 2018.2293) w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu jasielskiego

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2018 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
W JAŚLE

z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu jasielskiego

Na podstawie art.45 ust. 1 pkt 8, 8b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 z późń. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dzierżawcom obwodów łowieckich: nr 150 pk - Kołu Łowieckiemu "Jedność" Kołaczyce, nr 153 pk - Kołu Łowieckiemu "Sokół" Jasło, nr 163 pk - Kołu Łowieckiemu "Jarząbek" Jasło, 171 pk - Kołu Łowieckiemu „Magóra" Pielgrzymka, nr 172pk - Kołu Łowieckiemu „Gwardia" Jasło , nr 197 pk - Kołu Łowieckiemu "Zacisze" Krosno oraz obwodu nr 198 pk - Kołu Łowieckiemu "Ryś" Krempna , obejmującym obwody łowieckie znajdujące się na terenie gmin: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec w powiecie jasielskim nakazuje się:

 1. Przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze tych obwodów w ilości 25 sztuk, z przydziałem na odstrzał
  1. 4 sztuk dzików dla Koła Łowieckiego „Jedność" Kołaczyce na terenie obwodu łowieckiego nr 150 pk oraz
  2. 6 sztuk dzików dla Koła Łowieckiego "Sokół" Jasło na terenie obwodu łowieckiego 153 pk oraz
  3. 4 sztuk dzików dla Koła Łowieckiego ""Jarzabek" Jasło na terenie obwodu łowieckiego nr 163 pk oraz
  4. 2 sztuk dzików dla Koła Łowieckiego „Magóra" Pielgrzymka na terenie obwodu łowieckiego nr 171 pk oraz
  5. 5 sztuk dzików dla Koła Łowieckiego „Gwardia" Jasło na terenie obwodu łowieckiego nr 172 pk oraz
  6. 2 sztuk dzików dla Koła Łowieckiego „Zacisze" Krosno na terenie obwodu łowieckiego nr 197 pk oraz
  7. 2 sztuk dzików dla Koła Łowieckiego „Ryś" Krempna na terenie obwodu łowieckiego nr 198 pk o w terminie do dnia 15 lipca 2018 r.
 2. Zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez ich utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.

§ 2. Zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Jaśle faktu odstrzału sanitarnego dzika. § 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec w powiecie jasielskim.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle Andrzej Smyka