PSeAP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa "Społeczeństwo informacyjne" Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

Zasadniczym celem projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. Efektem realizacji ww. celu będzie m.in. podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych, zwiększenie konkurencyjności rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a to prowadzi do wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki województw a podkarpackiego. Ponadto zakłada się istotny wpływ tego projektu na stan infrastruktury teleinformatycznej w skali całego województwa. Realizacja rozwiązań będących przedmiotem projektu wymusi rozwój infrastruktury łącz telekomunikacyjnych n a tym obszarze.

Projekt ukierunkowany jest na:

 • podniesienie efektywności działań administracji publicznej oraz jakości usług publicznych dla obywateli,
 • zawiązanie w oparciu o realizowany projekt - sieci współpracy samorządów  w zakresie rozwoju społeczeństw a informacyjnego na Podkarpaciu,
 • zbudowanie bazowej regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej administracji samorządowej Podkarpacia, która pozwoli na wdrażanie projektów społeczeństwa informacyjnego w regionie,
 • spełnienie prawnych zobowiązań w związku z obowiązkami wynikającymi z rozporządzeń do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne m.in.:
 • wnoszenie podań w formie elektronicznej, elektroniczna skrzynka podawcza, urzędowe poświadczenie odbioru, repozytoria formularzy elektronicznych, podpis elektroniczny.

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) jako skuteczne narzędzie dostępu obywateli do informacji sektor a publicznego ma umożliwić komunikowanie się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także  zapewnić podniesienie efektywności działania administracji samorządowej na terenie województwa podkarpackiego.

Gmina Tarnowiec przystąpił a wspólnie z Województwem Podkarpackim do przygotowania i realizacji tego Projektu (pierwsza robocza nazwa Projektu to: System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim - SEKAP). W dniu 16 maj a 2008 r. w Rzeszowie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Podkarpackim, zwanym Liderem Projektu, a Gminą Tarnowiec i 179 innymi samorządami (gminy, miasta, powiaty), zwanymi Partnerami w sprawie: wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP).

W wykonaniu postanowień porozumienia  w dniu 1 października 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Gminą Tarnowiec w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Przedmiotem tej umowy jest określenie zasad i warunków wzajemnej współpracy przy realizacji Projektu.

Zakres przedmiotowy Projektu umożliwi Stronom cyfrową komunikację wewnątrz urzędu oraz pomiędzy petentem, a urzędem. Na pakiet produktów będą się składały jednostkowe pakiety produktów, wdrożone z osobna dla każdego z Partnerów Projektu. W wyniku realizacji Projektu Partner stanie się właścicielem jednostkowego pakietu produktów.

W ramach projektu Gmina Tarnowiec otrzymała  w szczególności:

 1. Serwer wraz z licencją n a system operacyjny, platformę workflow (serwer), antywirus (serwer) - 1 szt.,
 2. Sprzęt aktywny LAN Przełącznik (48 portowy) – 1 szt.
 3. Sprzęt pasywny LAN - łącznie 35 gniazd,
 4. Zabezpieczenie brzegu sieci i VPN - 1 szt.,
 5. Ilość zestawów komputerów stacjonarnych - 30 szt. (w zestawie - komputer, urządzenia peryferyjne, system operacyjny, pakiet biurowy, licencja antywirus (klient)),
 6. Urządzenia Biura Obsługi Klient a (urządzenie wielofunkcyjne) – 1 szt.
 7. Infomaty wewnętrzne - łącznie 1 szt.,
 8. Licencje Systemu Wewnętrznego Obiegu Dokumentów oraz platformy workflow (klient) - 30 szt.,
 9. Zestawy do podpisu cyfrowego (kwalifikowanego) - 8 szt.,
 10. Usługi związane z wdrożeniem,
 11. Usługi związane z zarządzaniem,
 12. Usługi związane z informacją i promocją,
 13. Usługi związane z audytem,
 14. Szkolenia.

Podział kosztów pomiędzy Stronami przedstawi a się następująco:

 • planowany całkowity koszt realizacji Projektu przypadający na Partner a (Gminę Tarnowiec) wynosi nie więcej niż 484 775,00 złotych brutto,
 • wkład własny uznany za koszt kwalifikowany w Projekcie Partnera, w wysokości 15% i wynoszący nie więcej niż 71 894,00 złotych brutto, płaci Partner (Gmina Tarnowiec).
 • wkład własny uznany za koszty niekwalifikowane w Projekcie Partnera, wynoszący nie więcej niż 5 490,00 złotych brutto, płaci Partner (Gmin a Tarnowiec).
 • pozostałe koszty kwalifikowane realizacji Projektu przypadające na Partnera (Gminę Tarnowiec), w wysokości 85%, pochodzą ze środków RPO WP 2007-2013 i wynoszą nie więcej niż 407 391,00 złotych brutto.

Więcej informacji dotyczących Projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej znajdziecie Państwo na stronie internetowej Lidera Projektu pod adresem:

https://www.pseap.pl/