Ogłoszenie
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2017 roku.

Treść ogłoszenia:    

Wójt Gminy Tarnowiec zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2017 roku.

Adresaci ogłoszenia:    

 • Osoby posiadające doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowychlub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy, które chcą wskazać kandydata do pracy w komisji konkursowej.

Warunki do spełnienia przez kandydata do pracy w komisji konkursowej:    

 1. Jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych.
 2. Nie podlega wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Posiada doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
 4. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Zgłosi swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub przez podmiot zgłaszający kandydata, którego wzór określa ogłoszenie o naborze.

Uwaga: w skład komisji nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

Wymagane dokumenty:    

Formularz zgłoszeniowy przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kandydata na członka komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2017 roku. (zał. Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec 10/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.).

Termin zgłaszania kandydatów:    

Termin zgłaszania kandydatów upływa 2 marca 2017 r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać wyłącznie w Urzędzie Gminy w Tarnowcu, w Sekretariacie – pokój nr 7.

Zasady udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w komisjach konkursowych Urzędu Gminy Tarnowiec:

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Podstawa prawna powołania komisji konkursowej:

 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr XXV/181/2016 r. Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016 r. poz. 4198),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) - wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - do członków komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy dotyczące wyłączenia pracownika.