OGŁOSZENIE

drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących: na działce nr 331/3 i 739/3 zlokalizowanych w m. Tarnowiec w ilości 6 sztuk. Łączna miąższość całkowita to 5,87 m3, cena wywoławcza wynosi 220,00zł, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %.

Przetarg odbędzie się na świetlicy w Urzędzie Gminy Tarnowiec w dniu 14 maja 2018 r. o godzinie 10:20.

Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że najniższe postąpienie wynosi 10,00 zł. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Nabywca drzew jest zobowiązany:

  • wpłacić cenę ustaloną w przetargu przed podpisaniem umowy,
  • na czas wycinki drzew, oraz usunięcia z działki gminnej zabezpieczyć i oznakować przylegający teren,
  • wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki, usunięcia drzew z nieruchomości gminnej, na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich,
  • w terminie 2 miesięcy od dnia zamknięcia przetargu nabywca na własny koszt zobowiązany jest ściąć drzewa, i usunąć z nieruchomości gminnej oraz uporządkować teren i przetransportować na swój plac składowy

Podczas wykonywanych prac związanych z wycinką drzew, usunięciem z terenu nieruchomości gminnej Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie kupującego oraz osób trzecich.

Wójt Gminy Tarnowiec zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny.

Informacje dotyczące sprzedaży drzew można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnowiec, pokój nr 8 na parterze, telefon 13 44 369 40.

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowiec, zamieszczone na stronie BIP Gminy Tarnowiec oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości na której znajdują się drzewa przeznaczone do sprzedaży.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU USTENGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NA PNIU DRZEW ROSNĄCYCH: NA DZIAŁCE NR 331/3 I 739/3 ZLOKALIZOWANYCH W m. TARNOWIEC W ILOŚCI 6 SZTUK

Informuję, że w dniu 14 maja 2018 r. o godzinie 1020 odbył się drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż na pniu drzew rosnących: na działce nr 331/3 i 739/3 zlokalizowanych w m. Tarnowiec w ilości 6 sztuk.
Łączna miąższość całkowita to 5,87 m3.
Cena wywoływacza wynosiła 220,00zł.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.