W dniu 15 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Tarnowiec. W jej trakcie Rada rozpatrywała sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za 2017 rok, wysłuchała opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na temat prawidłowości jego realizacji a także podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium.

W roku 2017 plan dochodów wynosił 35 409 660,48 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 35 000 081,43 zł a wydatki w wysokości 34 524 163,88 zł. Wygospodarowano nadwyżkę budżetu w wysokości 475 917,55zł.
Nakłady inwestycyjne w omawianym okresie wyniosły 4 668 149,04zł. Na terenie gminy położono nawierzchnie asfaltowe na kwotę ok. 2,6 mln złotych.
W ciągu roku spłacono kredyty w wysokości 766 100,87zł., a zadłużenie na koniec roku ukształtowało się na poziomie 6 499 782,74zł. Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o 3 409 041,42zł.
Jest to wynik oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi gminy.

Wobec pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (niezawierającej ani jednej uwagi co do prawidłowości realizacji budżetu) oraz pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy ta ostatnia wystąpiła o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok. W sesji brało udział 14 radnych, wszyscy byli zarówno za przyjęciem sprawozdania finansowego, jak i udzieleniem absolutorium Wójtowi.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do prawidłowej realizacji budżetu, wykazali zaangażowanie i nieśli pomoc gminie – w tym Radnym, Sołtysom, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom – Wójt Gminy składa serdeczne podziękowania.