Zgodnie z art. 400 ust.7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 ze zm.) Zarząd Zlewni w Jaśle informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na zabudowę rowu melioracyjnego „R-N2" zlokalizowanego na dz. nr 620 w km 1+232 do 1+276 w m. Czeluśnica, gm. Tarnowiec przewodem o średnicy Ø8OOmm w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa istniejącego boiska do pitki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą oraz budowa boiska wielofunkcyjnego".

Wnioskodawca:
Gmina Tarnowiec Tarnowiec 211,
38-204 Tarnowiec
Pełnomocnik:
Mirosław Prędki
Przysieki 445,
38-207 Przysieki

Data złożenia wniosku: 16.05.2018r.

Informuję się, że istnieje możliwość składania w Zarządzie Zlewni w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło uwag i wniosków, w terminie 7 dni od ukazania się niniejszej informacji.