Loga

Działając w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1431, 1544) Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu pt.: "Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń poprzez zakup pojazdu specjalnego dla OSP w Gminie Tarnowiec." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.
Czas realizacji zadania: 2019 - 2020 r.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Tarnowiec poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych. Projekt przewiduje zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego i skierowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Tarnowiec, zarejestrowanych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Od partnerów w ramach projektu oczekujemy realizacji zadań w zakresie:
- zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
- współpracy z Gminą w trakcie przygotowywania i realizacji oraz w okresie
trwałości projektu.

Oferty składane w ramach niniejszego naboru powinny zawierać:

 1. informacje na temat wyjazdów do akcji w roku 2017;
 2. zestawienie sprzętu wraz z podaniem roku produkcji w układzie tabelarycznym (rok produkcji należy udokumentować odpowiednimi dokumentami) wg stanu na dzień złożenia oferty, obejmującego wyłącznie:
  • wozy ratowniczo-gaśnicze,
  • motopompy,
  • urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne.
 3. Zestawienie zapotrzebowania na nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy służący do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.

Do oferty powinny być dołączone następujące pisemne informacje i dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 • kopia decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,
 • wyciąg z rejestru wyjazdów do akcji prowadzonych przez jednostkę straży pożarnej za 2018 r.,
 • statut.

Oferty konkursowe należy składać osobiście lub pocztą na adres:
Gmina Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211
w terminie do 20.03.2019 r., w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Otwarty nabór partnerów”, opatrzonych pieczęcią firmową podmiotu. W przypadku ofert składanych pocztą decydować będzie data nadania.

Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowiec w dniu 22 marca 2019 roku.

Regulamin otwartego naboru partnerów do realizacji wspólnego zadania pn. „Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń poprzez zakup pojazdu specjalnego dla OSP w Gminie Tarnowiec” stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.