Producent surowca tytoniowego, który został wpisany clo Rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest do 15 maja 2019 r. przekazać Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego!

Informacja powinna zawierać dane dotyczące: powierzchni i lokalizacji upraw tytoniu z podaniem identyfikatorów działek ewidencyjnych (identyfikatory działek dostępne są na wnioskach o płatność obszarową ARiMR), zawartych umów zbycia surowca tytoniowego, masy wyprodukowanego surowca tytoniowego, masy surowca tytoniowego dostarczonego nabywcy, stanów magazynowych, masy surowca zniszczonego w poprzednim roku zbiorów tj. 2018 oraz powierzchni i lokalizacji upraw tytoniu z podaniem identyfikatorów dziatek ewidencyjnych, zawartych umów zbycia surowca tytoniowego w bieżącym roku zbiorów tj. 2019.

Informację należy złożyć do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR, który wydał decyzję w sprawie wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego. Powyższą informację producent składa bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego - decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku zmiany danych zawartych w informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego producent zobowiązany jest przekazać korektę Informacji w terminie 30 dni od zaistnienia konieczności zmiany informacji (...) również do Dyrektora OT KOWR.

Nieprzestrzeganie obowiązku składania corocznej Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, przekazywanie jej po terminie, przekazywanie informacji niepełnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym może skutkować karą grzywny!

Sankcją za prowadzenie uprawy tytoniu bez uzyskania wpisu do rejestru będzie natychmiastowe zniszczenie uprawy tytoniu na koszt prowadzącego tę uprawę.

Formularze dokumentów składanych w KOWR, warunki udziału w mechanizmie oraz inne istotne informacje dostępne są na stronie www.kowr.qov.pl Można również uzyskać informacje telefonicznie w OT KOWR Rzeszów pod numerem telefonu 17 85- 37- 800.

Oddział Terenowy
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w Rzeszowie