OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081), informujemy o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnowiec na lata 2019-2024 z perspektywą do roku 2026".

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu opracowania pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnowiec na lata 2019-2024 z perspektywą do roku 2026”.

Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Tarnowiec: Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu
i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tarnowiec.

Wójt Gminy Tarnowiec
Jan Czubik