Uprzejmie informuję, że w dniu 19 grudnia 2011r. (tj. poniedziałek) o godz.14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XV SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec,
  2. b) uchwała budżetowa na 2012 rok:
   1. - prezentacja projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
   2. - odczytanie opinii Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury,
   3. - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
   4. - przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii RIO w Rzeszowie i wniosków radnych,
   5. - dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
   6. - głosowanie nad projektem budżetu,
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana