Uprzejmie informuję, że w dniu 30 marca 2012r. (tj. piątek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XIX SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Tarnowiec w 2011 roku.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • a) zmian zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. ,,PSeAP Podkarpacki System e- Administracji Publicznej'',
 • b) zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2012 rok,
 • c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec,
 • d) przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w 2012 roku,
 • e) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
 • f) zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n.: „Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej     integracji, Poddziałanie 7.1.1: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”,
 • g) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 6/2012),
 • h)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 5/2012),
 • i) ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Gminy Tarnowiec,
 • j) upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec,
 • k) wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Zarządem Gminy Jedlicze zawartego w dniu 4 maja 1993r,
 • l) nadania imienia Gimnazjum w Umieszczu.
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana