Uprzejmie informuję, że w dniu 27 kwietnia 2012r. (tj. piątek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XX SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tarnowiec,
  2. dopłaty do 1m3 wody, do 1m3 ścieków,
  3. ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez Gminę Tarnowiec na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej  w przeprowadzonym w dniu 27 października 2002 r. Referendum gminnym.
  4. przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w 2012 roku,
  5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres  powyżej 10 lat gruntu rolnego,
  6. wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 10 lat części działek stanowiących drogi, nie posiadające statusu dróg publicznych.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana