Uprzejmie informuję, że w dniu 29 października 2012r. (tj. poniedziałek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXV SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok,
  2. stawek podatku od nieruchomości,
  3. stawek podatku od środków transportowych,
  4. podziału gminy Tarnowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  5. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Umieszczu,
  6. miany uchwały Nr XXI/139/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego,
  7. zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVIII/276/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 01 lutego 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowcu.
 6. Prezentacja Programu Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 7. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana