Uprzejmie informuję, że w dniu 03 grudnia 2007r. (poniedziałek) o godzinie 13.00, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy.

Prządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie  porządku obrad.
3. Złożenie  ślubowania  przez  nowo  wybranego  radnego.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja  dotycząca  prawidłowości  złożenia  oświadczeń  majątkowych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. 1) powołania radnego  w skład Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
 2. 2) zmian do budżetu Gminy na 2007 rok,
 3. 3) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego  z przeznaczeniem na wykonanie remontu dróg powiatowych:
 4. -Czeluśnica -Tarnowiec,
 5. - Łężyny - Łajsce,
 6. 4) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na wykonanie remontu dróg powiatowych:
 7. - Łężyny - Łajsce,
 8. -Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka,
 9. 5) stawek podatku od nieruchomości,
 10. 6) stawek podatku od środków transportowych,
 11. 7) przedłużenia na okres 1 roku czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 12. 8) sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym położonej w miejscowości:
 13. -Tarnowiec
 14. -Wrocanka
 15. 9) sprzedaży nieruchomości rolnych w trybie przetargowym położonej w Potakówce,
 16. 10) uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle,
 17. 11) powiadomienia Sekretarza Gminy Tarnowiec o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby  w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.
 18. 12)  powiadomienia Skarbnika Gminy Tarnowiec o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.

8.  Wolne wnioski i zapytania.
9.  Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

Tarnowiec,  2007-11-26                                        

Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Śmietana