Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca 2013r. (tj. piątek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXXIV SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Tarnowiec w 2012 roku.
 6. Informacja Prezesa Zarządu Gminnego OSP w Tarnowcu o stanie bezpieczeństwa p. pożarowego oraz gotowości poszczególnych jednostek do niesienia pomocy w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2013 rok,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2013 - 2020,
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana