Uprzejmie informuję, że w dniu 30 września 2013r. (tj. poniedziałek) o godz. 8:30 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXXVI SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2013 rok,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2013-2020,
  3. zmiany uchwały Nr XXXII/208/2013 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  4. zmiany uchwały Nr XXXII/209/2013 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  5. zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu,
  6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 48/2013),
  7. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 49/2013),
  8. przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowiec na lata 2013-2032''.
 5. Omówienie przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2013 roku.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana