Uprzejmie informuję, że w dniu 28 października 2013r. (tj. poniedziałek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXXVII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia skargi Pana Henryka Banacha na działalnośc Wójta Gminy,
  2. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2013 rok,
  3. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  4. zmiany uchwały nr XX/156/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łubno Szlacheckie na lata 2008-2015.
 6. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad sesji.                    

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana