INFORMACJA


Uprzejmie informuję, że w dniu 28 stycznia 2008r. (poniedziałek) o godzinie 12.00, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy.

Prządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
-  zamiaru  przekształcenia  Szkoły  Podstawowej  im. T. Kościuszki w Tarnowcu polegającego na likwidacji Szkoły Filialnej w Potakówce,
-  zamiaru  przekształcenia  Szkoły  Podstawowej  im. Jana  Pawła  II w Łubienku,
-  zamiaru  przekształcenia  Szkoły  Podstawowej w Nowym Gliniku,
- przystąpienia  do  opracowania  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego ''Farma wiatrowa w miejscowościach: Łajsce,  Łubno Szlacheckie, Łubno  Opace,  Łubienko i  Nowy  Glinik''.
-  wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Tarnowiec a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w województwie Podkarpackim.

6. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Gminy za 2007 rok:

- Rewizyjnej,
- Budżetowej, Rolnictwa  i  Infrastruktury,
- Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

7. Przyjęcie Planu Pracy stałych komisji Rady Gminy na 2008 rok:

  • - Rewizyjnej,
  • - Budżetowej,  Rolnictwa  i  Infrastruktury,
  • - Zdrowia,  Oświaty,  Kultury  i  Sportu.

8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

Tarnowiec,  2008-01-21

Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Śmietana