Uprzejmie informuję, że w dniu 12 listopada 2014r. (tj. środa) o godz. 12:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XLVIII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok,
  2. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok,
  3. ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
  4. ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
  5. oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowiec oraz obowiązujących na terenie gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  6. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnowiec na lata 2014-2020,
  7. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
 6. Omówienie przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2014 roku.
 7. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana