Uprzejmie informuję, że w dniu 25 lutego 2008r. (poniedziałek) o godzinie 14.00, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy, zwołana na wniosek Wójta Gminy Tarnowiec.

Prządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zamiaru przekształcenia z dniem 1września 2008 r. Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki  w  Tarnowcu polegającego na  likwidacji z  dniem 31sierpnia  2011r.  Szkoły Filialnej w Potakówce ze stopniowym wygaszaniem polegającym   na wstrzymaniu naboru do oddziału zerowego w roku szkolnym 2008/2009 oraz wstrzymaniu naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2009/2010.
- zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku,
- zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku,
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad sesji Rady  Gminy.


Tarnowiec, 2008-02-19

Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Śmietana