Uprzejmie informuję, że w dniu 27 listopada 2015r. (tj. piątek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XIII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 8 000,00zł dla Samorządu Województwa Podkarpackiego,
  2. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2015 rok,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2015-2026,
  4. ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad sesji.        

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala