Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia 2015r. (tj. środa) o godz. 11:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XIV SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Wręczenie medalu "Za zasługi dla obronności kraju" Pani Helenie Garbacik.
 5. Wystąpienie Wójta Gminy Tarnowiec.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2015 rok;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2015-2026;
  3. budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok:
   • prezentacja projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
   • odczytanie opinii Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury,
   • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
   • dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2016 rok;
  4. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec;
  5. przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec’’;
  6. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016;
  7. określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tarnowiec w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu;
  8. ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala