Uprzejmie informuję, że w dniu 29 stycznia 2016r. (tj. piątek) o godz. 11:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XV SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2016 rok;
  2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Tarnowiec o numerze ewid. działki 451;
  3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Umieszcz o numerze ewid. działki 918;
  4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wrocanka o numerze ewid. działki 174;
  5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu z dotychczasowym Najemcą;
  6. określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarnowiec oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
  7. określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
  8. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 5. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec za 2015 rok:
  • Rewizyjnej;
  • Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury;
  • Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala