Uprzejmie informuję, że w dniu 19 sierpnia 2016r. (tj. piątek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXI SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec:
  • powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  • zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
  • przeprowadzenie tajnego głosowania,
  • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok”;
  2. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2016 rok;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2016-2026;
  4. utworzenia Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim;
  5. przyjęcia Statutu Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim;
  6. przystąpienia do opracowania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011r.;
  7. przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnieniu jezdni w pasie drogowym w miejscowościach Tarnowiec i Dobrucowa";
  8. przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa w miejscowości Sądkowa";
  9. przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek - Czeluśnica w miejscowości Gliniczek";
  10. przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w miejscowości Glinik Polski";
  11. przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka";
  12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sądkowa o numerze ewid. działki 190 z dotychczasowym Najemcą;
  13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego nr 1 w budynku Ośrodka Zdrowia w Łajscach z dotychczasowym Najemcą;
  14. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad sesji.        

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala