Uprzejmie informuję, że w dniu 21 października 2016r. (tj. piątek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXIII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
 5. Informacja Prezesa Zarządu Gminnego OSP w Tarnowcu o stanie bezpieczeństwa przeciw pożarowego oraz gotowości poszczególnych jednostek do niesienia pomocy w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.
 6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle;
  2. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2016 rok;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2016-2026;
  4. przystąpienia do opracowania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011r.;
  5. zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby, nazw i ilości członków stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec;
  6. zmiany składu osobowego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec;
  7. zmiany uchwały Nr XI/79/2015 z dnia 28 września 2015r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 8. Omówienie przebiegu wykonania budżetu gminy Tarnowiec za I półrocze 2016 roku.
 9. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala