Uprzejmie informuję, że w dniu 04 listopada 2016r. (tj. piątek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXIV Nadzwyczajna SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

  1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec-Brzezówka w km 1+787 - 2+118; 2+122 - 3+344 wraz z przebudową przepustów w km 2+312; 3+244 w miejscowości Brzezówka";
    2. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2016 rok;
    3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu oraz budowie mostu na rzece Jasiołka w m. Jedlicze – osiedle Męcinka.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala