Uprzejmie informuję, że w dniu 29 grudnia 2016r. (tj. czwartek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXVI SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2016 rok;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016-2026;
  3. budżetu Gminy Tarnowiec na 2017 rok:
   • prezentacja projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
   • odczytanie opinii Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury,
   • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
   • dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2017 rok;
  4. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec;
  5. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017;
  6. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnowiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji;
  7. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Tarnowiec;
  8. ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2017 rok.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala